Alternatívne riešenie sporov

Kupjúci - Spotrebiteľ má právo pri riešení jeho reklamácie v zmysle § 11 ods.1 a 2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nasledujúce:

1. Obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Náležitosti návrhu ako aj spôsob jeho podávania sú uvedené v § 12 a nasledujúce zákona č. 391/2015 Z.z.