Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP obchodnej spoločnosti HASHIM, s.r.o. pri prevádzkovaní internetového obchodu www.orientdelicates.sk .

V prípade ak je Tovar Kupujúcemu doručený s vadou alebo ak sa vada počas záručnej doby vyskytne, je Kupujúci povinný:

a) pri prevzatí/odmietnutí prevzatia Tovaru od doručovacej služby pretože je otvorený alebo poškodený, spísať písomný zápis (Zápis o vade) o prevzatí/odmietnutí prevzatia s uvedením dôvodu, popisu vady alebo poškodenia a s doložením fotografie zobrazujúcu vadu alebo poškodenie (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť);

b) počas záručnej doby, ak sa vada vyskytne spísať Zápis o vade s uvedením dôvodu, popisu vady alebo poškodenia a s doložením fotografie zobrazujúcu vadu alebo poškodenie (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť).

Ak ide o reklamáciu so Zápisom o vade a Kupujúci vracia Tovar, kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. originál alebo kópiu Zápisu o vade, b. vadný tovar.

Ak ide o reklamáciu so Zápisom o vade a Kupujúci nevracia Tovar, Kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. originál alebo kópiu Zápisu o vade, b. fotografie vadného tovaru vyhotovené v momente spísania Zápisu o vade (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť).

Ak ide o reklamáciu bez Zápisu o vade (Zápis o vade nebolo možné z objektívnych dôvodov spísať) a Kupujúci vracia Tovar, Kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. stručný popis reklamovaných vád, b. vadný tovar.

Ak ide o reklamáciu bez Zápisu o vade a Kupujúci nevracia Tovar, Kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. stručný popis reklamovaných vád, b. fotografie vadného tovaru (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť).

Po obdržaní reklamácie podľa Reklamačného poriadku a v prípade uznania reklamácie zo strany Predávajúceho ako oprávnenú, Predávajúci podľa vlastného zváženia, do 30 dní poskytne Kupujúcemu po telefonickej alebo e-mailovej konzultácii kompenzáciu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • bezplatné odstránenie vady na Tovare, alebo
  • zľavu z Kúpnej ceny vo výške podľa uváženia Predávajúceho po zvážení druhu a rozsah vady, alebo
  • výmenu vadného Tovaru za iný rovnaký bezvadný tovar, alebo
  • výmena vadného Tovaru za iný podobný bezvadný tovar, alebo
  • vrátenie Kúpnej ceny.

Predávajúci vydá Kupujúcemu - Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci - Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a akým spôsobom vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požadoval. Ďalej Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie neuznania a zamietnutia reklamácie.

V prípade uznania reklamácie zo strana Predávajúceho, má Kupujúci - Spotrebiteľ právo na náhradu odôvodnených a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou, najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného Tovaru. V prípade uznania reklamácie zo strana Predávajúceho a odstúpenia Kupujúceho - Spotrebiteľa od Zmluvy z dôvodu chyby Tovaru má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu odôvodnených a preukázateľne vynaložených nákladov s týmto odstúpením spojených.

Ustanovenia Zmluvy a VOP majú prednosť pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.