Obchodné podmienky

HASHIM, s.r.o.

www.orientdelicates.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) obchodnej spoločnosti HASHIM, s.r.o., Karola Adlera 1, 841 02 Bratislava, IČO: 47 907 096, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 100464/B (ďalej ako „Predávajúci“) na predaj potravín a rozličného tovaru ponúkaného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej ako „Tovar“) prostredníctvom internetového obchodu www.orientdelikates.sk (ďalej ako „Internetový obchod OD“)

 

Čl. 1

Predmet VOP

Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho pri návšteve, objednávaní, predaja, dodávky a reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom Internetového obchodu OD ako aj právne vzťahy s tým súvisiace.

Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodne navštíviť a nakupovať prostredníctvom Internetového obchodu OD (ďalej ako „Kupujúci“), pričom Kupujúci môže byť: a) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“ alebo „Kupujúci - Spotrebiteľ“), b) fyzická alebo právnická osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „Podnikateľ“ alebo „Kupujúci - podnikateľ“). Ak Kupujúci zadá pri registrácii v Internetovom obchode OD svoje identifikačné číslo, platí, že Kupujúci je podnikateľ.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na nákup a dodávku Tovaru z Internetového obchodu OD Predávajúceho a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto VOP (ďalej ako „Zmluva“).

 

Čl. 2

Kúpna zmluva

Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom a za podmienok Internetového obchodu OD a týchto VOP, pričom objednávka Kupujúceho sa považuje zároveň za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Kupujúci si objednáva Tovar z Internetového obchodu OD prostredníctvom vyplnenia objednávky na Internetovom obchode OD či ide o už registrovaného alebo neregistrovaného Kupujúceho na Internetovom obchode OD. Až v momente prijatia návrhu Predávajúcim (zaslanie odpovede o prijatí a akceptácie objednávky Predávajúcim) sa považuje Zmluva za uzatvorená, pričom Predávajúci zašle prijatie návrhu Zmluvy Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke.

Zaslaním návrhu Zmluvy Kupujúci zároveň vyjadruje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy.

Všetky náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, najmä náklady na internetové pripojenie a náklady na telefónne hovory, si hradí Kupujúci sám.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a tento jazyk je rozhodný pre Zmluvu a komunikáciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a právo Slovenskej republiky je rozhodným právom pre akékoľvek vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pritom vo vzťahu ku Kupujúcemu – Spotrebiteľovi sa Zmluva uzatvára v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a vo vzťahu ku Kupujúcemu – Podnikateľovi sa Zmluva uzatvára v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Objednávka Kupujúceho bude obsahovať najmä: Druh objednaného Tovaru, jeho množstvo, cenu a spôsob doručenia.

Prijatie návrhu Zmluvy zo strany Predávajúceho musí obsahovať najmä: určenie druhu Tovaru, jeho množstvo, cenu a spôsob doručenia.

 

Čl. 3

Kúpna cena a platba za tovar

Kúpna cena predstavuje ponuku zo strany Predávajúceho a jej slobodné výslovné prijatie Kupujúcim vyjadrené vyplnením a zaslaním objednávky (ďalej ako „Kúpna cena“).

Kúpna cena za konkrétny Tovar v konkrétnom množstve je uvedená zvyčajne pri jednotlivých položkách Tovaru na Internetovom obchode OD. Pokiaľ nie je uvedené inak je cena uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty.

Kúpna cena nezahŕňa akékoľvek náklady na prepravu, najmä balné a poštovné. Náklady spojené s prepravou sa účtujú zvlášť podľa cenník jednotlivých prepravcov.

Kúpnu cenu vrátane ceny za balné a poštovné uhrádza Kupujúci podľa pokynov Predávajúceho pri každej položke Tovaru. Kupujúci je povinný sa riadiť inštrukciami Predávajúceho na uskutočnenie platby. V prípade nejasnosti inštrukcií na platbu pre Kupujúceho, Kupujúci sa zaväzuje nepokračovať v úhrade Kúpnej ceny a informovať sa u Predávajúceho ohľadom nejasností spôsobom a v lehote, aby bolo možné platbu uskutočniť riadne a včas. Kupujúci sa v tomto prípade zaväzuje konať zodpovedne a obozretne tak, aby nedošlo ku škode. Predávajúci nezodpovedá za škodu v prípade ak napriek nejasnosti inštrukcií na platbu Kupujúcemu, tento napriek tomu platbu uskutoční a spôsobí, že Kúpna cena nebude uhradená riadne a včas Predávajúcemu.

Ak si Kupujúci nepríde ním objednaný Tovar vyzdvihnúť do kamennej prevádzky Predávajúceho, je Kupujúci povinný spolu s Kúpnou cenou uhradiť Predávajúcemu aj všetky náklady spojené so zaslaním a prepravou objednaného Tovaru ku Kupujúcemu, najmä balné a poštovné. Ak si Kupujúci objedná Tovar na dobierku, je povinný riadne a včas si dobierku vyzdvihnúť a uhradiť Kúpnu cenu (pokiaľ už nebola uhradená) a poštovné podľa sadzobníka doručovateľa. Kupujúci zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by Predávajúcemu vznikla v dôsledku nevyzdvihnutia si objednaného Tovaru alebo dobierky riadne a včas.

Kúpna cena sa považuje za uhradená dňom pripísania celej Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Čiastočná úhrada Kúpnej ceny sa nepovažuje za riadne uhradenie Kúpnej ceny a Predávajúci má právo odmietnuť dodanie alebo zaslanie objednaného Tovaru až do riadneho uhradenia celej Kúpnej ceny.

Ustanovenia o úhrade Kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia sa použijú primerane na úhradu nákladov za doručenie objednaného/zakúpeného Tovaru Kupujúcim, najmä balného a poštovného.

Predávajúci vystaví Kupujúcemu riadny daňový doklad (ďalej ako „Faktúra“) v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Predávajúci zašle faktúru Kupujúcemu v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty Kupujúceho a súčasne jedno vyhotovenie Faktúry v papierovej podobe priloží k zaslanému Tovaru.

Kupujúci – Spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru za podmienok uvedených v týchto VOP.

Pokiaľ by Predávajúci vo vzťahu ku Kupujúcemu – Spotrebiteľovi nesplnil svoju informačnú povinnosť, je Kupujúci – Spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v lehote v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „OZ“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 4

Internetový obchod OD

Predávajúci zverejňuje vo svojom Internetovom obchode OD Tovar ponúkaný na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek tovaru, ceny balného a poštovného. Ponuka predaja Tovaru, ceny Tovaru, balného a poštovného ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zverejnené na Internetovom obchode OD s označením dostupné alebo na sklade.

Pre objednanie Tovaru na Internetovom obchode OD Kupujúci klikne pri ním požadovanom druhu a množstve Tovaru na množstvo objednaného Tovaru a na ikonu zobrazujúcu nákupný košík. Následne Kupujúci pokračuje v objednávaní ďalšieho Tovaru alebo pristúpi k objednávke, čím sa Kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov:

V kroku „Pokračovať k doprave a platbe“ sa zobrazí spôsob dopravy, keď bude mať Kupujúci možnosť si vybrať, aký spôsob prepravy si želá. Cena dopravy a dodania sa zobrazí vždy pri vybranom spôsobe. Kupujúci bude mať na výber jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • Osobný odber v kamennej predajni Predávajúceho, alebo
 • SPS kuriérskou službou.

V kroku „Spôsob platby“ si Kupujúci vyberie spôsob, akým si želá za Tovar balné a prepravné zaplatiť. Cena za tovar, balné a prepravné sa zobrazí vždy pri vybranom spôsobe. Kupujúci bude mať na výber jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • Zaplatiť za Tovar priamo v kamennej predajni Predávajúceho, alebo
 • Zaplatiť za Tovar prevodom konečnej sumy za Tovar, balné a poštovné na účet Predávajúceho, alebo
 • Zaplatiť za Tovar prostredníctvom služby CardPay.

Pred záverečným potvrdením objednávky si Kupujúci môže skontrolovať a meniť údaje, ktoré uviedol v objednávke v predchádzajúcich krokoch.

Záverečným potvrdením objednávky Kupujúci opätovne potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby za Tovar alebo spôsob dodania Tovaru. O tom však musí Kupujúceho informovať vopred, najneskôr pred prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy.

 

Čl. 5

Registrácia a účet na Internetovom obchode OD

Kupujúci môže na Internetovom obchode OD nakupovať bez registrácie alebo s registráciou. Registrácia Kupujúceho je dobrovoľná a slúži najmä na urýchlenie nakupovania, keďže Kupujúci nebude musieť pri každom nákupe znova zadávať svoje údaje potrebné na uzatvorenie Zmluvy a skompletizovanie objednávky.

Pokiaľ sa Kupujúci zaregistruje na Internetovom obchode OD, získa svoj vlastný účet odkiaľ bude môcť vykonávať objednávanie Tovaru (ďalej ako „Užívateľský účet“).

Pri registrácii sa Kupujúceho na Internetovom obchode OD a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky požadované údaje správne a pravdivo a zároveň si skontrolovať ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť pri každom nakupovaní, najmä osobných a doručovacích údajov, a v prípade akejkoľvek zmeny v nich, ich bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru sú predávajúcim pokladané za správne.

Prístup k Užívateľskému účtu sa uskutočňuje prostredníctvom zadania adresy elektronickej pošty a pridelené/zvolené heslo. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu a nesprístupňovať ich tretej strane a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté porušením tejto povinnosti zo strany Kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho Užívateľského účtu tretím osobám.

Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 

Čl. 6

Dodanie tovaru a jeho užívanie

Všetky spôsoby dodania Tovaru zakúpeného na Internetovom obchode OD Predávajúci uvedie v kroku „Pokračovať k doprave a platbe“, kde bude mať Kupujúci na výber spôsobov dodania tam uvedené. Predávajúci si pritom vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy a dodania Tovaru. O tom však musí Kupujúceho informovať vopred, najneskôr pred prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy.

Maximálne dodacie lehoty na dodanie Tovaru sú uvedené pri každom spôsobe dodania Tovaru. Pod lehotou na dodanie sa pritom myslí deň oznámenia doručovacej služby/pošty o možnosti vyzdvihnutia si Tovaru Kupujúcim na určenom mieste. V prípade dodania v kamennej predajni je lehota dodania deň oznámenia Predávajúceho Kupujúcemu, že si môže prísť Tovar vyzdvihnúť do predajne.

Kupujúci bude o možnosti vyzdvihnutia zakúpeného Tovaru na odbernom mieste informovaný prostredníctvom pošty/doručovateľskej služby v zmysle kontaktných údajov uvedených Kupujúcim v jeho objednávke alebo Užívateľskom účte, pokiaľ ho má. Predávajúcemu pritom náleží zvoliť spôsob oznamovania o doručení Tovaru (napríklad telefonicky alebo mailom), ak sa s Kupujúcim nedohodli vopred na určitom spôsobe oznámenia.

Ak je Tovar dodávaný prostredníctvom doručovateľskej služby/kuriérom, riadi sa preprava a doručovanie obchodnými podmienkami doručovateľskej/kuriérskej služby. Pokiaľ to bude možné, Predávajúci umiestni elektronický odkaz na obchodné podmienky doručovateľskej/kuriérskej služby, kde si bude môcť Kupujúci prečítať podmienky doručovania.

Súčasťou spotrebiteľského balenia každého Tovaru je návod na príprav alebo použitie Tovaru, pokiaľ takýto návod nie je priložený pôvodne s Tovarom výrobcom/dovozcom alebo pokiaľ z povahy Tovaru nevyplýva, že súčasťou Tovaru nemá byť návod na použitie alebo obsluhy (najmä v prípade potravín).

Podmienkou dodania Tovaru Kupujúcemu je úplné zaplatenie Kúpnej ceny pred odoslaním objednaného Tovaru. To neplatí v prípade dodania tovaru na dobierku.

Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane (viac než jedenkrát), je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru.

Kupujúci je pri prevzatí Tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a neporušenosť tovaru, ktorý sa v ňom nachádzajúci (ďalej aj ako „Zásielka“), a to podľa spôsobu odberu buď za prítomnosti prepravcu alebo za prítomnosti pracovníka odberného miesta (ďalej aj ako „Doručiteľ“).

Ak Kupujúci zistí pri preberaní Zásielky akékoľvek vady na Tovare, je povinný túto skutočnosť oznámiť Doručovateľovi ihneď. Vady na Tovare môžu spočívať v:

 • poškodení Tovaru;
 • dodanie iného než objednaného tovaru;
 • rozdiely medzi objednaným a dodaným množstvom Tovaru;
 • rozdiely medzi objednaným a dodaným druhom Tovaru;
 • nedostatočnej kvalite Tovaru.

Ak Kupujúci oznámi Doručovateľovi niektorú z vád Tovaru uvedenú v tomto článku VOP, je Doručovateľ povinný bezodkladne vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vád na Tovare (ďalej aj ako „Zápis o vade“). Správnosť Zápisu o vade Kupujúci a Doručovateľ potvrdia svojimi podpismi. Zo Zápisu o vade pritom musí byť jasné najmä:

 • číslo objednávky,
 • meno a priezvisko Kupujúceho,
 • označenie Doručovateľa,
 • názov a druh Tovaru
 • charakter a popis reklamovanej vady.

Vady na Tovare, ktoré neboli zjavné pri prevzatí Zásielky, Kupujúci uplatní najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia. Reklamácie súvisiace s dodaním Tovaru a kontrole jeho vlastností uplatnené po uplynutí tejto lehoty Predávajúci neuzná.

Pred prvým použitím Tovaru je Kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na prípravu alebo použitie Tovaru a riadiť sa ním. Predávajúci neuzná reklamácie škôd a vád vzniknutých:

 • použitím Tovaru v rozpore s návodom na prípravu alebo použitie Tovaru;
 • z dôvodu vyššej moci, napríklad: požiarom, záplavou, bleskom či zemetrasením;
 • skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom.
 • používaním Tovaru napriek tomu, že sa vada vyskytla a Kupujúci bol povinný vadu ihneď reklamovať a okamžite sa zdržať používania Tovaru.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že Tovar má vlastnosti, ktoré boli Predávajúcim uvedené v ponuke na Internetovom obchode OD.

Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa v prípade Kupujúceho, ktorý je podnikateľ, riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 7

Ukončenie Zmluvy

Zmluva sa môže ukončiť na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho alebo odstúpením Kupujúceho alebo Predávajúceho od Zmluvy.

Dohoda Kupujúceho a Predávajúceho o ukončení Zmluvy musí byť písomné a podpísané Kupujúcim a Predávajúcim.

Odstúpenie Kupujúceho od Zmluvy.

Odstúpenie Kupujúceho - Spotrebiteľa od Zmluvy:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOS“), má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od Zmluvy tvorí prílohu č. 1 a 2 VOP.

Tovar je Kupujúci - Spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy v celistvosti, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné spolu s originálnym obalom a v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný alebo poškodený, môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru v súlade s § 10 ods. 4 ZOS.

Ak ide o spotrebný tovar (napríklad kozmetika, drogistické výrobky a podobne), potom je možné od Zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci - Spotrebiteľ dodá Tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od Zmluvy výslovne dojednané, nemôže Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpiť od Zmluvy pri:

 • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Spotrebiteľ je pri odstúpení povinný Tovar doručiť alebo zaslať na adresu Predávajúceho uvedenú Predávajúcim na tento účel. Ak taká adresa nie je, potom je povinný Tovar zaslať na adresu uvedenú na Internetovom obchode OD.

Peniaze za vrátený Tovar budú Kupujúcemu - Spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy za súčasného doručenia Tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s Tovarom poskytované darčeky, sú tieto darčeky poskytované na základe darovacej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej platnosť a účinnosť je viazaná na platnosť a účinnosť Zmluvy. Ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, bude ich nevrátenie brané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho na úkor Predávajúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká Zmluva a Zmluva a darovacia zmluva sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru vznikne Kupujúcemu - Spotrebiteľovi nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným Tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy a súčasného vrátenia Tovaru. Pri neuvedení čísla účtu Kupujúcim je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od Zmluvy Kupujúcemu zaslaný.

Odstúpenie Kupujúceho – Podnikateľa od Zmluvy.

3.2.1. V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné plnenie v závislosti od stavu vráteného tovaru, uplynutia záruky a aktuálnej ceny vráteného Tovaru. Stav Tovaru hodnotí Predávajúci. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady spôsobené neopodstatnenou reklamáciou alebo odstúpením od Zmluvy.

3.2.2. Odstúpenie Kupujúceho – Podnikateľa od Zmluvy sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3.2.4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s Tovarom poskytované darčeky, sú tieto darčeky poskytované na základe darovacej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej platnosť a účinnosť je viazaná na platnosť a účinnosť Zmluvy. Ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, bude ich nevrátenie brané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho na úkor Predávajúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká Zmluva a Zmluva a darovacia zmluva sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Predávajúci môže od Zmluvy odstúpiť v prípade ak Kupujúci neuhradí riadne a včas Kúpnu cenu a to ani po dodatočnej výzve na jej úhradu. Predávajúci má pritom právo zadržať svoje plnenie a objednaný Tovaru neodoslať kým nebude riadne uhradená celá Kúpna cena za Tovar a nákladov spojených s jeho prípravou a doručením; to sa nevzťahuje na dodanie Tovaru na dobierku.

 

Čl. 8

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade so zákonom č. 122//2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci momentom svojej registrácie a zriadením Užívateľského účtu alebo vyplnením objednávky na Internetovom obchode OD vyjadruje súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim ako aj s archiváciou akejkoľvek komunikácie, ktorá by prebehla medzi Kupujúcim a Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo Zmluvy, pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Predávajúcemu a pre účely archivácie.

Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané po dobu neurčitú a nebudú poskytované žiadnej tretej osobe, okrem poskytovania osobných údajov v nevyhnutnej miere na plnenie účelu tejto Zmluvy, najmä za účelom doručovania Tovaru Kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy a vystavení dobropisu môže byť od Kupujúceho vyžiadaný preukaz totožnosti Kupujúceho - Spotrebiteľa alebo štatutárneho zástupcu Kupujúceho - Podnikateľa za účelom ochrany vlastníckych a iných práv Kupujúceho. Predložením preukazu totožnosti Kupujúci/jeho štatutárny zástupca súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Čl. 9

Ostatné dojednania

Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať kedykoľvek.

Záväzkové vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami týchto VOP a Zmluvy. Ostatné záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto VOP a Zmluve sa budú riadiť zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Podnikateľom sa riadi ustanoveniami týchto VOP a Zmluvy. Ostatné záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto VOP a Zmluve sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a všetky súčasti Internetového obchodu OD vrátane zobrazenie a fotografií ponúkaného Tovaru sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod OD.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú voľne dostupné na Internetovom obchode OD na web adrese: www.orientdeliktes.sk a Kupujúci má možnosť sa s nimi voľne a riadne oboznámiť.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok.

Správy, oznámenia a iné písomnosti sa doručujú adresátovi nasledovne:

doručovanie elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mal adresát objektívnu možnosť sa so správou, oznámením alebo inou písomnosťou oboznámiť;

doručovanie osobne (kuriérom) alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom alebo odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát alebo osoba ním poverená odoprie zásielku prevziať.

Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu bolo použité veľké začiatočné písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak.

Dňom nadobudnutia platnosť novších VOP zaniká účinnosťou starších VOP.

Tieto VOP podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2016.

Prílohou VOP sú:

Príloha č. 1: Reklamačný poriadok

Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho – Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

Príloha č. 3: Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy


Príloha č. 1 VOP

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP obchodnej spoločnosti HASHIM, s.r.o. pri prevádzkovaní internetového obchodu www.orientdelicates.sk .

V prípade ak je Tovar Kupujúcemu doručený s vadou alebo ak sa vada počas záručnej doby vyskytne, je Kupujúci povinný:

a) pri prevzatí/odmietnutí prevzatia Tovaru od doručovacej služby pretože je otvorený alebo poškodený, spísať písomný zápis (Zápis o vade) o prevzatí/odmietnutí prevzatia s uvedením dôvodu, popisu vady alebo poškodenia a s doložením fotografie zobrazujúcu vadu alebo poškodenie (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť);

b) počas záručnej doby, ak sa vada vyskytne spísať Zápis o vade s uvedením dôvodu, popisu vady alebo poškodenia a s doložením fotografie zobrazujúcu vadu alebo poškodenie (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť).

Ak ide o reklamáciu so Zápisom o vade a Kupujúci vracia Tovar, kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. originál alebo kópiu Zápisu o vade, b. vadný tovar.

Ak ide o reklamáciu so Zápisom o vade a Kupujúci nevracia Tovar, Kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. originál alebo kópiu Zápisu o vade, b. fotografie vadného tovaru vyhotovené v momente spísania Zápisu o vade (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť).

Ak ide o reklamáciu bez Zápisu o vade (Zápis o vade nebolo možné z objektívnych dôvodov spísať) a Kupujúci vracia Tovar, Kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. stručný popis reklamovaných vád, b. vadný tovar.

Ak ide o reklamáciu bez Zápisu o vade a Kupujúci nevracia Tovar, Kupujúci na svoje náklady doručí Predávajúcemu: a. stručný popis reklamovaných vád, b. fotografie vadného tovaru (pokiaľ je možné takúto fotografiu vyhotoviť).

Po obdržaní reklamácie podľa Reklamačného poriadku a v prípade uznania reklamácie zo strany Predávajúceho ako oprávnenú, Predávajúci podľa vlastného zváženia, do 30 dní poskytne Kupujúcemu po telefonickej alebo e-mailovej konzultácii kompenzáciu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • bezplatné odstránenie vady na Tovare, alebo
 • zľavu z Kúpnej ceny vo výške podľa uváženia Predávajúceho po zvážení druhu a rozsah vady, alebo
 • výmenu vadného Tovaru za iný rovnaký bezvadný tovar, alebo
 • výmena vadného Tovaru za iný podobný bezvadný tovar, alebo
 • vrátenie Kúpnej ceny.

Predávajúci vydá Kupujúcemu - Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci - Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a akým spôsobom vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požadoval. Ďalej Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie neuznania a zamietnutia reklamácie.

V prípade uznania reklamácie zo strana Predávajúceho, má Kupujúci - Spotrebiteľ právo na náhradu odôvodnených a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou, najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného Tovaru. V prípade uznania reklamácie zo strana Predávajúceho a odstúpenia Kupujúceho - Spotrebiteľa od Zmluvy z dôvodu chyby Tovaru má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu odôvodnených a preukázateľne vynaložených nákladov s týmto odstúpením spojených.

Ustanovenia Zmluvy a VOP majú prednosť pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.


 

Príloha č. 2 VOP

 

Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho – Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

Predávajúci: HASHIM, s.r.o., Karola Adlera 1, 841 02 Bratislava, IČO: 47 907 096, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 100464/B.

Kupujúci - Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Právo na odstúpenie od Zmluvy

3.1. Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

3.2. - Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

3.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: HASHIM, s.r.o., Vysoká 32, 811 06 Bratislava, email: info@orientdelikates.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

3.4. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.orientdelikates.sk, email: info@orientdelikates.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od Zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom na vami uvedenú e-mailovú adresu. Nezabudnite preto uviesť vašu e-mailovú adresu na ktorú Vám máme potvrdiť prijatie odstúpenie od Zmluvy.

3.5. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.


 

Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

4.1. Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy a súčasne doručený aj vrátený Tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4.2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

4.3. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu HASHIM, s.r.o., Vysoká 32, 811 06 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14. dňovej lehoty.

4.4. Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate Vy.

4.5. Ako spotrebiteľ zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.


 

Príloha č. 3 VOP


Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy)

Komu: HASHIM, s.r.o., Vysoká 32, 811 06 Bratislava, e-mail: info@orientdelikates.sk.

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od Zmluvy na tento tovar: ................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* .......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

a) ...................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

a) ...................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* a dátum (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

a) ...................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................

* Nehodiace sa prečiarknite.